نرم افزار حسابداری رافع۷-نسخه بازرگانی

رافع 7

نرم افزار حسابداری رافع ۷ محصول شرکت مفتاح سافت که در دهه ۸۰ وارد بازار کار مالی و حسابداری گردید با ویژگی های شاخص جهت گزارش گیری و کنترل عملیات مالی خود توانست جایگاه بزرگی در این بازار کار به دست آورد.در ادامه به ویژگی های شاخص این نرم افزار می پردازیم.

 قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

-حسابرس حسابدار مالی اتوماسیون
ـ امکانات سیستم حسابداری
ـ عریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه.
ـ تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک ازجهت قابلیتهای ویژه همچون :
ـ آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه
ـ مرتب سازی ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.
ـ تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.
ـ تنظیم و تعریف تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
ـ ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس ، موقت ، دائم.
ـ کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.
ـ کپی از آرتیکل های سند حسابداری در سند جاری.
ـ تعریف صندوق های شرکت به تعداد دلخواه.
ـ صدور سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دورهمالی قبل.
ـ بستن حسابهای موقت و صدور کاربرگ وسند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی.
ـ مرتب سازی آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها بر مبنای روال مشخص شدهتوسط کاربر.
ـ درج شرح های تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در اسناد حسابداری جهت درج شرح های اختصاصی.
ـ جستجو و مرتب سازی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسنادمالی.
ـ صدور قبوض دریافت و پرداخت و نحوه تسویهحساب به صورتهای نقد ، چک ، حواله های بانکی و یا
ـ تنخواه گردان و تایید اسناددریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک.
ـ دریافت وپرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد و چک و حواله بانکی.
-صدور و چاپ رسید دریافت و پرداخت.
-چاپ اسناد حسابداری در سه فرمت.
-قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار اسناد براساس تاریخ.
ـ ثبت دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز.
ـ دسترسی به سند و پیوست مربوطه ازطریق دفاتر حسابداری.
ـ مدیریت گزارشگیری و شکلدهی دفاتر توسط کاربر

گزارشات سیستم حسابداری رافع ۷

-تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار ، شش و هشت ستونی ) در محدوده زمانی دلخواه و
-تعیین نمایش. حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر.
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین ( چهار ، شش و هشت ستونی ).
-تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی ( چهار ،شش و هشت ستونی ).
-تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه.
-صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل ( اشخاص ، اموال ،حسابهای بانکی و … ).
-مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش ازحیث مانده بدهکاری و بستانکاری.
-مانده حسابهای معین در حسابهای کل.
-مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه.
-حساب عملکرد سود و زیان.
-ترازنامه استاندارد.
-صدور کاربرگ.
-گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی درمعین.

امکانات سیستم خرید و فروش رافع ۷
-تنظیم و تعریف مشتریان. 
-تعیین مشخصات مشتریان از حیث طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل.
-حسابداری ، نشانی ، تلفن و…
-تعریف بازاریاب و تنظیم نوع قرارداد و تعیین درصد آن.
-تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا بهصورت کلی بر روی فاکتور فروش.
-اعمال تخفیفاتدرصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش.
-ثبت ، تعیین و تدوین کلیه خدمات مرتبط ( خدمات درآمدزا و خدماتهزینه ای ).
-ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ،فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید.
-ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش.
-چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه وبر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده.
-تعیین وتعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش.
-ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
-قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعالمانند انبار ، حسابداری و …
-اعلام مانده پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش.
-اعلام موجودی کالا بصورت OnLine و لحظه ای هنگام صدور فاکتور فروش..

گزارشات خرید و فروش رافع ۷
-صورت فروشندگان و خریداران یک کالا.
-صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با انکالا.
-صورت عملکرد یک شخص با کالاها.
-صورت کالاهای خریداری شده ازیک شخص.
-صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص.
-صورت ارائه دهندگان یکنوع خدمات.
-صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات.
-صورت خدمات ارائه شده به یک شخص.
-صورت خدمات دریافت شده از یک شخص.
-گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش.
-صورت عملکرد یک کالا بابازاریابان.
-صورت عملکرد یک بازاریاب با کالاها.
-گزارشات ویژه ازخرید و فروش و نحوه تسویه هر یک از فاکتورها.
-گزارش از پورسانت های کالاهای فروش رفته.
-گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا.
آنالیز ماهانه فروش کالا.

امکانات سیستم انبار رافع ۷

-معرفی انبار به تعداد دلخواه و توزیع موجودی اولیه کالاها در انبار.
-تعریف و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای کالاها.
-تعریف واحداندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و تعیین ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی.
-معرفی مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، روش قیمت گذاری و طبقه بندی آن.
-کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالادرهر انبار.
-قیمت گذاری کالا به سه روش ،میانگین و میانگین موزون و FIFO.
-صدور حواله انبار و رسید کالا مستقل از دایره خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی.
-تهیه و تدوین اطلاعات مربوط بهانتقال کالاها ما بین انبارها.
-چاپ رسید وحواله انبار.

گزارشات سیستم انبار رافع ۷
-کارت حسابداری موجودی کالا ( تعدادی).
-کارت موجودی کالا (ریالی).
-گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری).
-صورت موجودی های جنسی انبارها.
-صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها.
-آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انبار.

امکانات سیستم اموال و داراییها رافع ۷
-ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات وتجهیزات موجود در شرکت( جهت مصارف داخلی یا فروش).
-ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلفاموال، ماشین آلات و تجهیزات.
-ثبت مشخصات مربوطبه کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
-ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال.
-ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال.
-ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال.
-ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه، … ).

امکانات سیستم چک و بانک رافع ۷
-چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
-ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
-ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص ( پرسنل ومشتریان مرتبط با شرکت).
-ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
-ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی شرکت.
-ملاحظه فهرست کامل حساب های بانکی اشخاص.
-ملاحظه تمامی چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چک های صندوق و چک های باطل شده.
-ملاحظه تمامی چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های خرج شده، چک های نقد شده،
-چک های وصول شده و اسناد بانکی.
-ثبت کلیه حواله های بانکی وارده و صادره.
-ملاحظه فهرست کامل حواله های بانکی وارده و صادره.
-ملاحظه کلیه فهرست حسابهای بانک یاشخاص و شرکت.
-انجام کلیه عملیات چک و بانکشامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکی،
-کنترل چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص.
-ملاحظه فهرست کامل برگه های عملیات بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

گزارشات سیستم چک و بانک رافع ۷
-صورت چک های پرداختنی.
-صورت چکهای دریافتنی.
-صورت چک های پرداختنی معوقه.
-صورت چک های دریافتنی معوقه.
-صورت وضعیت چک های عمل شده شرکت.
-صورت وضعیت چک های عمل شده اشخاص.
-صورت حواله های بانکی دریافتی.
-صورت حواله های بانکی پرداختی.
-صورت واریزی های نقد به بانک.
-صورت برداشت های نقد از بانک.
-صورت انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر.
-صورت هزینه های بانکی.

 

راهنمای نصب نرم افزار رافع۷-نسخه بازرگانی

قبل از استخراج کردن از حالت فشرده فایل دانلود شده حتما آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

پس از استخراج کردن فایل فشرده شده و نصب نرم افزار آن را اجرا نکنید.

وارد پوشه Crack شوید و  بر روی فایل HesabdaryRafeBazargany_Crack_Keyvanriko0 کلیک کنید.

مطابق تصویر بالا فایل کرک برنامه اجرا می شود بر روی دکمه PATCH کلیک کنید.و مسیر نصب نرم افزار و فایل نرم افزار را به برنامه کرک بدهید

به طور مثال اگر برنامه را در درایو C ویندوز خود نصب کردید

C:\Program files\Eshragh

در این پوشه دنبال فایل اجرایی برنامه بگردید با عنوان rafe و با برنامه کرک اجرا کنید

سپس منتظر باشید تا مطابق تصویر بالا کلمه Patching Done بر روی برنامه کرک ظاهر شود

در انتها دکمه Bye رو بزنید تا فایل کرک برنامه بسته شود و برنامه با موفقیت کرک شود.

 

رمز ورود به نرم افزار به صورت زیر می باشد:

نام کاربری : Admin

کلمه عبور : ۱

نرم افزار حسابداری رافع۷-نسخه بازرگانی
ناشر/تولید کننده مفتاح سافت
هزینه دانلود ۰ تومان (دانلود رایگان)
حجم فایل/سیستم عامل ۱۸٫۲۰MB/ویندوز
رمز فایل فشرده Acclrn.ir
نرم افزار حسابداری رافع۷-نسخه بازرگانی    دریافت فایل
/a> /a>

مرتضی تقیانی

دانشجوی سابق دانشگاه پیام نور واحد شهر جدید پردیس(1390-1393) فعال در حوزه حسابداری صنعتی و بازرگانی مدیر و برنامه نویس وبسایت "آموزشگاه حسابداری"

شما ممکن است این را هم بپسندید

۶ پاسخ‌ها

 1. امید سپاهی گفت:

  سلام
  طبق بندهای فوق نصب میکنم ولی بعد از اجرا موقع ایجاد سال مالی خطا میده و داخل نمیرهدوتا خطا میده:
  class not registered
  catastrophic failure
  لطفا راهنمایی کنید.ممنون میشم

  • مرتضی تقیانی گفت:

   سلام دوست عزیز
   این برنامه به دلیل ساختار قدیمی طراحی در ویندوزهای ۳۲ بیتی قابل اجرا می باشد
   بهترین ویندوز برای اجرای نرم افزار ویندوز ۷ ۳۲ بیتی می باشد.
   موفق باشید

 2. Mah گفت:

  سلام من بعد از نصب وارد نرم افزار شدم و ثبت زدم. بعد از خاموش کرذن سیستم و بعد از دو ساعت روشن کردن دیگه نرم افزار باز نشد… لود میشه برای باز کردن ولی باز نمیکنه..مشکل از کجاس؟

  • مرتضی تقیانی گفت:

   سلام دوست عزیز
   این برنامه به دلیل ساختار قدیمی طراحی در ویندوزهای ۳۲ بیتی قابل اجرا می باشد
   بهترین ویندوز برای اجرای نرم افزار ویندوز ۷ ۳۲ بیتی می باشد.
   موفق باشید

 3. حمزه گفت:

  سلام و عرض ادب
  پسورد یوزری که ساخته بودم و چندماه باهاش کارکرده بودم فراموشم شده
  با یوزرهای جدید هم هنگام بازیابی قبول نمیکنه و وقت بازیابی یوزر پسورد قبلیم رو میخواد
  لطفا راهنمایی فرمایین
  ممنون

  • مرتضی تقیانی گفت:

   سلام دوست عزیز با آیدی تلگرام سایت در ارتباط برقرار کنید تا راهنماییتون کنم
   t.me/acclrn_admin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com