دسته: استاندارد حسابداری و حسابرسی

استاندارد حسابداری و حسابرسی

۰

حسابداری پیمان های بلندمدت-استاندارد حسابداری شماره ۹

  این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و به کار گرفته شود. هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها وهزینه های مرتبط با پیمان های بلندمدت در صورتهای مالی...

حسابداری موجودی مواد و کالا-استاندارد حسابداری شماره ۸ ۰

حسابداری موجودی مواد و کالا-استاندارد حسابداری شماره ۸

  حسابداری موجودی مواد و کالا،بخش عمده ای از دارایی های بسیاری از واحدهای تجاری را تشکیل  می دهد.بنابراین،ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائه وضعیت مالی...

استاندارد حسابداری شماره ۶-گزارش عملکرد مالی ۰

استاندارد حسابداری شماره ۶-گزارش عملکرد مالی

  این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و به کار گرفته شود. هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است...

استاندارد حسابداری شماره ۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ۰

استاندارد حسابداری شماره ۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

  این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و به کار گرفته شود. استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه ۱۳۸۵...

استاندارد حسابداری شماره ۴-ذخائر،دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی ۰

استاندارد حسابداری شماره ۴-ذخائر،دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی

استاندارد حسابداری شماره ۴با عنوان ذخائر،بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی که در تاریخ تیر ماه ۱۳۸۵ توسط مجمع سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره ۴ با عنوان حسابداری پیشامدهای...

استاندارد حسابداری شماره ۳-درآمد عملیاتی ۰

استاندارد حسابداری شماره ۳-درآمد عملیاتی

  این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری” مطالعه و به کار گرفته شود. بنابر تعریف ارائه شده در فصل سوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی،درآمد عبارت است از افزایش در...

استاندارد حسابداری شماره ۲-صورت جریان وجوه نقد ۰

استاندارد حسابداری شماره ۲-صورت جریان وجوه نقد

  این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری” مطالعه و به کار گرفته شود. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ،زمان و میزان...

استاندارد حسابداری شماره ۱-نحوه ارائه صورتهای مالی ۰

استاندارد حسابداری شماره ۱-نحوه ارائه صورتهای مالی

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های مالی قبل آن واحد و با صورت...

مقدمه استاندارد حسابداری ایران ۰

مقدمه استاندارد حسابداری ایران

  استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین شده است.مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه گردیده است.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com