استاندارد حسابداری و حسابرسی

حسابداری موجودی مواد و کالا-استاندارد حسابداری شماره ۸

 

حسابداری موجودی مواد و کالا

حسابداری موجودی مواد و کالا،بخش عمده ای از دارایی های بسیاری از واحدهای تجاری را تشکیل  می دهد.بنابراین،ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای تجاری دارد.

ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۶-گزارش عملکرد مالی

 

استاندارد حسابداری شماره ۶

این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و به کار گرفته شود.

هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفاده کنندگان صورتهای مالی از عملکرد واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عمکرد مالی و جریان های نقدی آتی برای آن ها فراهم آورد.

ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

 

استاندارد حسابداری شماره ۵

این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری”مطالعه و به کار گرفته شود.

استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه ۱۳۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه مصوب ۱۳۷۹ می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آن ها از تاریخ ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود،لازم الاجرا است.

ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۴-ذخائر،دارایی های احتمالی و بدهی های احتمالی

استاندارد حسابداری شماره ۴با عنوان ذخائر،بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی که در تاریخ تیر ماه ۱۳۸۵ توسط مجمع سازمان حسابرسی تصویب شده است جایگزین استاندارد حسابداری شماره ۴ با عنوان حسابداری پیشامدهای احتمالی مصوب ۱۳۷۹ می شود و الزامات آن در مورد صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ و بعد از آن شروع می شود،لازم الاجراست.

هدف این استاندارد اطمینان از به کارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه گیری مناسب در مورد ذخائر،بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشت های توضیحی برای درک بهتر ماهیت ،زمان بندی و مبلغ آنها توسط استفاده کنندگان صورت های مالی می باشد.

ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۳-درآمد عملیاتی

 

این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری” مطالعه و به کار گرفته شود.

بنابر تعریف ارائه شده در فصل سوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی،درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه به جز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می شود.مفهوم درآمد،هر دو گروه “درآمدهای عملیاتی و “درآمدهای غیرعملیاتی”را در برمی گیرد.درآمد عملیاتی عبارت از درآمدی است که فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری حاصل می گردد و با عناوین مختلفی از قبیل فروش،حق الزحمه،سود تضمین شده،سود سهام و حق امتیاز مورد اشاره قرار می گیرد.

ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۲-صورت جریان وجوه نقد

 

این استاندارد باید با توجه به “مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری” مطالعه و به کار گرفته شود.

اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ،زمان و میزان اطمینان از تحقق به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند.اطلاعات مزبور،بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. ادامه مطلب…

استاندارد حسابداری شماره ۱-نحوه ارائه صورتهای مالی

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های مالی قبل آن واحد و با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری می باشد.برای دستیابی به این هدف،در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی،رهنمودهایی درباره ساختار آنها،حداقل الزامات در خصوص محتوای صورت های مالی ارائه شده است.چگونگی شناخت،اندازه گیری افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارئه گردیده است.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com