قوانین تجارت

مقررات جزایی-مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ قانون تجارت

مقررات جزایی

ماده ۲۴۳: اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم‌خواهند شد:

 1. هر کس که عالماً و بر خلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا‌ مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
 2. هر کس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاً پرداخت شده است قید کند.
 3. هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع‌ به مرجع مزبور اعلام دارد.
 4. هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
 5. هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره‌نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند.
 6. هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام صادر کند.

ادامه مطلب…

حساب شرکت-مواد ۲۳۲ تا ۲۴۲ قانون تجارت

 

حساب شرکت

حساب های شرکت-مواد ۲۳۲ تا ۲۴۲ قانون تجارت

ماده ۲۳۲: هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت و حساب شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد‌ و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید‌ اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

ادامه مطلب…

مواد ۱۹۹ تا ۲۳۱ قانون تجارت-انحلال و تصفیه

 

بخش ۹: انحلال و تصفیه

ماده ۱۹۹: شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

 1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 3. در صورت ورشکستگی.
 4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
 5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۲۰۰: انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.

ادامه مطلب…

مواد ۱۵۷ تا ۱۹۸ قانون تجارت-تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۵۷: سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

ماده ۱۵۸: تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است:

 1. پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.
 2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 3. انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 4. تبدیل اوراق قرضه به سهام.

تبصره ۱: فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره ۲: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵۹: افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن‌ که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.

ادامه مطلب…

مواد ۱۴۴ تا ۱۵۶ قانون تجارت-بازرسان

بازرسان

ماده ۱۴۴: مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد‌ بازرس یا بازرسان بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می‌تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

تبصره: در حوزه‌هایی که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند وظایف بازرسی شرکت‌ها را در شرکت‌های سهامی عام اشخاصی می‌توانند ایفا کنند که نام‌ آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت‌ها درج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکت‌های سهامی عام و درج نام‌ اشخاص صلاحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب‌ کمیسیون‌های اقتصاد مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۴۵: انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت‌های‌ سهامی خاص طبق ماده ۲۰ این قانون به عمل خواهد آمد.

ادامه مطلب…

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت-هیأت مدیره شرکت سهامی

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت-هیات مدیره شرکت سهامی

ماده ۱۰۷: شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده ۱۰۸: مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۰۹: مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
‌انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۱۱۰: اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی‌ عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌ نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ادامه مطلب…

مواد ۷۴ تا ۱۰۵ قانون تجارت-مجامع شرکت های سهامی

 

مواد 74 تا 105 قانون تجارت-مجامع شرکت های سهامی

مواد ۷۴ تا ۱۰۵ قانون تجارت-مجامع شرکت های سهامی

مواد ۷۴ تا ۱۰۵ قانون تجارت-مجامع شرکت های سهامی

ماده ۷۳: مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

  1. مجمع عمومی مؤسس
  2. مجمع عمومی عادی
 1. مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۷۴: وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

 1. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و هم چنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.
 2. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
 3. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 4. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌شد.

تبصره: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای‌ مراجعه پذیره‌نویسان سهام آماده باشد.

ادامه مطلب…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers

آموزشگاه حسابداری Acclrn.ir Acclrn.com