مواد ۱ تا ۲۰ قانون تجارت

 

 

قانون تجارت

مواد ۱ الی ۱۹

مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

باب اول معاملات تجاری

ماده۱

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات جاری قرار بدهد.

ماده۲

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

 1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
 2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا اب یا هوا به هر نحوی که باشد.
 3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری(کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
 4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 5. تصدی به عملیات حراجی
 6. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
 7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی
 8. معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد
 9. عملیات بیمه بحری و غیربحری
 10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها

ماده ۳

معاملات ذیل:به اعتبار تاجر بودن متعاملین با یکی از آنها تجارتی محسوب می شود.

 1. کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها
 2. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
 3. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی حود می نمایند.
 4. کلیه معاملات شرکت های تجارتی

ماده ۴

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.

ماده۵

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

باب دوم-دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول-دفاتر تجارتی

ماده۶

هر تاجری به اشتثنای کسبه جز مکلف است دفاتر ذیل با دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد:

 1. دفتر روزنامه
 2. دفتر کل
 3. دفتر دارایی
 4. دفتر کپیه

ماده۷

دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد و معاملات رایج به اوراق تجارتی(از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی)و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده۸

دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

ماده۹

دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال به صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون ومطالبات سال گدشته خود را به ریز تربیت داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰

دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را به ترتیب در آن تاریخ ثبت نماید.

تبصره تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

ماده۱۱

دفاتر مذکور در ماده ۶ به استئناء دفتر کپیه قبل ار آنکه درآن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضا خواهد شد.برای دفتر کپیه امضای مزبور لازم نیست.ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.در موقع تجدید سالیانه هر دفتر،مقررات این ماده رعایت خواهد شد.حق امضا از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد است.

ماده ۱۲

دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدو متصدی امضاءمکلف است صفحات دفتر را شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدد صفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳

کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا۱۰ سال نگاه دارد.
ماده ۱۴

دفاترمذکوردر ماده ۶وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده ۱۵

تخلف از ماده ۶و ماده ۱۱مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده ۱۶

در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی وخارجی به استثناء کسبه جزء باید درمدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به جزای نقدی ازدویست تا دوهزارریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸

شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسناد و صورت حساب ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دوهزارریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۹

کسبه جزء مذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

/a> /a>

مرتضی تقیانی

دانشجوی سابق دانشگاه پیام نور واحد شهر جدید پردیس(1390-1393) فعال در حوزه حسابداری صنعتی و بازرگانی مدیر و برنامه نویس وبسایت "آموزشگاه حسابداری"

شما ممکن است این را هم بپسندید

۳ پاسخ‌ها

 1. مزایده گفت:

  ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com